kangoshi-shifttsurai

看護師のシフトはなぜ辛い?2交代3交代種類ごとにきつい例を紹介!